• ภาษาไทย
  • English

จันทิวรรณ สมาธิ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Jantiwan Samati 
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

TEL  : 8503

EMAIL : jantiwan.s@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • Master of International Business (MIB) University of Wollongong, Sydney Campus, Australia 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การโรงแรม
 
ประสบการณ์การสอน
 • การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
 • การจัดการธุรกิจโรงแรม
 • การจัดการภัตตาคาร
 • การจัดซื้อและการวางแผนรายการอาหาร
 • การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
 • การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
 • ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การจัดการโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • “การตระหนักรู้ของผู้ใช้บริการในโรงแรมสีเขียว” การประชุมระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ ๒ ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2nd Liberal Arts National Conference integrated Disciplines and Research for Sustainable Development) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 • “Homestay Tourism Management toward The Philosophy of Sufficiency Economy” Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017, Dusit Thai College, Bangkok.

 
ตำรา หนังสือ
 • คู่มือการจัดประชุม
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจพสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 • 2557 Assistant Diversion Manager Anantara Sikao Resort and Spa, Trang
 • 2556-2557 Sales & PR Executive Anantara Sikao Resort and Spa, Trang
 • 2552-2556 Executive Secretary to GM, Anantara Sikao Resort and Spa, Trang
 • 2550-2551 ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายการตลาดต่างประเทศ  กองวางแผนกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ ฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
 • 2545 Bar Attendant and Wait Staff (Full time Trainee) Grand Pacific Hotel, Bangkok