• ภาษาไทย
  • English

จุติมา บุญมี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Jutima  Boonmee
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวจุติมา บุญมี
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  : สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : jutima.b@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

 • ปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเที่ยว                                                                                                   

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจที่พัก 
 • ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ประสบการณ์การสอน
 • วิชา การออกแบบและตกแต่งด้านงานโรงแรม พ.ศ. 2556
 • วิชา ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2556- 2559
 • วิชา การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน 
 • วิชา การท่องเที่ยวชุมชน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 
 • วิชา ศิลปะการให้บริการสำหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว  พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน  
งานวิจัยที่สนใจ
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • การจัดการธุรกิจที่พักแรม
 • การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • จุติมา บุญมี. (2558). การเตรียมความพร้อมด้านการบริการการท่องเที่ยวเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7, 607-621. 
 • จุติมา บุญมี. (2558). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4, 71-90.
 • ธรรมจักร เล็กบรรจง และ จุติมา บุญมี. (2559).  แนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการโรงแรมฮาลาล  เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5: Tourism for All, All for Tourism. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 234-247 .
 • จุติมา บุญมี และสุธิรา ปานแก้ว. (2560). แนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยใช้หลักจิตใจให้บริการ (Service Mind) เพื่อคุณภาพการบริการและคุณภาพชีวิต. The 4th International and 3rd National Conference “Environmental Friendly Tourism for Sustainable Development”, 440-455.
 • จันทิวรรณ สมาธิ และจุติมา บุญมี. (2560). Homestay Tourism toward The Philosophy of Sufficiency Economy. การประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Gracious Hospitality and Tourism towards 2030. วิทยาลัยดุสิตธานี, 118-125. 
 • จุติมา บุญมี, ดุสิตพร ฮกทา และธนินทร์ สังขดวง. (2561). ผลกระทบของการท่องเที่ยว โดยชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 165-170. 
 • จุติมา บุญมี, ธนินทร์ สังขดวง และปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล. (2561). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในภาคใต้. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 • พ.ศ. 2553-2554  ตำแหน่ง Reception  ที่ Bundhaya Resort (Koh Lipe Thailand)