• ภาษาไทย
  • English

กรรณิกา บัวทองเรือง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Asst.prof Kannika Buatongrueng
ชื่อภาษาไทย  : ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หลักสูตร :  สาขาบริหารธุรกิจ 

TEL  : 8502

EMAIL : kannika.b@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การบัญชีต้นทุน
 • การตรวจสอบภายใน
 
ประสบการณ์การสอน
 • การบัญชีต้นทุน
 • การบัญชีชั้นสูง 1
งานวิจัยที่สนใจ
 • การพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน

 • ความคุ้มค่าทางการเงินจากการลงทุนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • กรรณิกา บัวทองเรือง.2557.การประยุกต์ใช้ต้นทุนในการตัดสินใจของนักศึกษาบัญชี.ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจบริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557:หน้า 478 - 485
 • กรรณิกา บัวทองเรือง,กัลยาณี ยุทธการ,วิทยา ตู้ดำ.2559.ศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ,วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559: หน้า 423 - 424
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • 2550 - 2552 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • 2550 - 2552 อาจารย์พิเศษภาคสมทบ เสาร์ อาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร