• ภาษาไทย
  • English

นัยนา คำกันศิลป์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Naiyana Kumgunsilp
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวนัยนา คำกันศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8517

EMAIL : naiyana.k@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศศม.การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • มัคคุเทศก์
 • นักวิชาการการท่องเที่ยว
 • นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 • การสื่อความหมายทางมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 • การใช้ภาษาสากลเพื่อการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การจัดรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 • การบริหารจัดการที่พักแรมขนาดเล็ก
 • การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
 • การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
 • การอนุรักษ์และปรับใช้อาคารโบราณเพื่อธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การบริหารจัดการธุรกิจ
 • การประยุกต์ใช้ศิลปะกรรมเพื่อการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการจัดงานกิจกรรมและการนำเสนอ
 • การจัดการอุตสาหกรรมเรือสำราญ
ประสบการณ์การสอน
 • วิชามัคคุเทศก์
 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • วิชาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
 • วิชาลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
 • วิชาอารยธรรมโลก
 • วิชาหลักงานศิลป์เพื่อการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • วิชาการออกแบบและตกแต่งด้านงานโรงแรม
 • วิชาการบริการเครื่องดื่ม
 • วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • วิชาการบริการบนเรือสำราญ
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การจัดรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้พิการ
 • การสื่อความหมายทางมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 • การใช้ภาษาสากลเพื่อการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาษามือ
 • แนวทางการบริหารจัดการที่พักแรมขนาดเล็ก
 • การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
 • การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
 • การอนุรักษ์และปรับใช้อาคารโบราณเพื่อธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจเชิงอนุรักษ์
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • อัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง : การสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 • แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปูม้า
ตำรา หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 • มัคคุเทศก์อิสระภาษาอังกฤษ และผู้นำทัวร์
 • มัคคุเทศก์เรือสำราญรอยัลไดมอนด์
 • พนักงานต้อนรับโรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท
 • พนักงานต้อนรับโรงแรมลานนาพาเลส