• ภาษาไทย
  • English

ระริน เครือวรพันธุ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assist. Prof. Rarin Khuawaraphan
ชื่อภาษาไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระริน  เครือวรพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร  : สาขาบริหารธุรกิจ

TEL  : 8515,8516

EMAIL : rarin.k@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การภาษีอากร
 • บัญชีภาษีอากร
 • การสอบบัญชี
 • การรายงานทางการเงิน
 • การบัญชีบริหาร
ประสบการณ์การสอน
 • การภาษีอากร 2553-ปัจจุบัน
 • การสอบบัญชี 2553-ปัจจุบัน
 • การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน 2553-ปัจจุบัน
 • โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี 2553-ปัจจุบัน
 • การวางแผนและการควบคุมกำไร2553-ปัจจุบัน
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ 2546-2553
 • การบัญชีชั้นสูง 1 2546-2553
 • การบัญชีชั้นสูง 2 2546-2553
งานวิจัยที่สนใจ
 • วิจัยเชิงพื้นที่

 • วิจัยด้านการสอบบัญชี

 • วิจัยด้านต้นทุนและผลตอบแทน

 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ระริน เครือวรพันธุ์. (2561). การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง.
 • ระริน เครือวรพันธุ์. (2560). การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง.
 • ระริน เครือวรพันธุ์. (2559). ผลสัมฤทธิ์จากการให้ความรู้ด้านการทำบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง  ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 • ระริน เครือวรพันธุ์. (2558). การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดตรัง สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
 • ระริน เครือวรพันธุ์. (2557). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาการภาษีอากรโดยใช้แบบการชำระภาษีสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
ตำรา หนังสือ
 • การภาษีอากรธุรกิจ ซีเอ็ด ISBN:978-616-08-2097-9
 • การบัญชีภาษีอากร (ฉบับปรับปรุง) โอเดียน สโตร์ ISBN:978-616-394514-3
 • การรายงานทางการเงิน โอเดียน สโตร์ ISBN:978-616-445616-7
 • การสอบบัญชี (ฉบับปรับปรุง) โอเดียน สโตร์ ISBN:978-616-429155-7
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2553-ปัจจุบัน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
 • 2546-2553 สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • 2545-2546 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
 • 2543-2544 บริษัทเอสที วีดีโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • 2541-2543 สำนักงานกฎหมายจัสติคลอว์ จังหวัดนนทบุรี