• ภาษาไทย
  • English

สิริปุณยากร ไกรเทพ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Siripoonyakorn Kraithep
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวสิริปุณยากร ไกรเทพ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  : สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

TEL  : 8505

EMAIL : siripoonyakorn.k@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศศ.ม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศศ.บ สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การท่องเที่ยว
 • การสื่อสาร
 • โรงแรม
 
ประสบการณ์การสอน
 • หลักการมัคคุเทศก์
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • -
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 •  
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • 2558 Receptionist X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel
 • 2556 หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 • 2556 นักวิจัย มีผลงานทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ
 • 2554 มัคคุเทศก์อิสระ (มีบัตรมัคคุเทศก์รับรองจากกรมการท่องเที่ยว)
 • 2554 Receptionist  Grand China Princess Hotel
 • 2553 Catering service Sheraton Grande Sukhumvit, Luxury Collection Hotel, Bangkok