• ภาษาไทย
  • English

สุชาติ อินกล่ำ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Suchart Inklam
ชื่อภาษาไทย  : นายสุชาติ  อินกล่ำ        
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร :   สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

TEL  : 8500

EMAIL : suchart.i@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท : ศศ.บ. (สาขาไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาดในอุตสาหกรรมบริการ
 • การจัดการโฮมสเตย์
 
ประสบการณ์การสอน
 • วิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ พ.ศ.2542
 • วิชาการเป็นผู้นำค่ายพักแรม พ.ศ.2542
 • วิชาปฐมนิเทศน์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2542 
 • วิชามัคคุเทศก์ 1 พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิชามัคคุเทศก์ 2 พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิชาศิลปะการต้อนรับและการบริการ พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิขาธุรกิจทางอากาศ พ.ศ. 2543 – 2549
 •  วิขาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิชาการประสานงานการท่องเที่ยว พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิขาโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิขาเทศกาลและงานประเพณีไทย พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิชาการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ พ.ศ. 2543 – 2549
 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550– 2558
 • วิชาโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550– 2558
 • วิชาหลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น พ.ศ. 2550– 2558
 • วิชาการปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2550– 2558
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการโฮมสเตย์
 • การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดตรัง ๒๕๔๖.  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา.
 • ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนนาป้อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๒๕๕๑
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวตามเส้นทางอาณาจักรศรีวิชัย กรณีศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางอาณาจักรศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา ๒๕๕๒
 • หัวหน้าโครงการวิจัย ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๒๕๕๓
 • หัวหน้าโครงการวิจัย  โครงการวิจัยเชิงลึกเรื่องแรงงานในสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กในจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต ๒๕๕๔
 • การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในฝั่งอันดามัน กรณีศึกษาโฮมสเตย์ในจังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา ๒๕๕๙
 • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๒๕๖๐
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • -