• ภาษาไทย
  • English

สุธิรา ปานแก้ว


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Suthira Pankaew
ชื่อภาษาไทย       : นางสุธิรา ปานแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์, ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : suthira.p@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท (บธ.ม.) การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม 
 
ประสบการณ์การสอน
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559-ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • 2554-2555 ตำแหน่ง Reservation office โรงแรมโนโวเทล เซนทารา หาดใหญ่