• ภาษาไทย
    • English

สุญาพร ส้อตระกูล


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Suyaporn Sortrakul 
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : suyaporn.s@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  •  
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  •  
ประสบการณ์การสอน
  •  
 
งานวิจัยที่สนใจ
  •  
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
  •  
ตำรา หนังสือ
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
  •