• ภาษาไทย
  • English

ธรรมจักร เล็กบรรจง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.Tammachak Lakbanchong
ชื่อภาษาไทย       : นายธรรมจักร เล็กบรรจง
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : tammachak.l@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลศรีวิชัย 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม 
 
ประสบการณ์การสอน
 • วิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2561
 • วิขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2559-2561
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • การจัดการการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ Slow Tourism โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • เอกลักษณ์และรูปแบบธุรกิจร้านอาหารท้องถิ่น กรณีศึกษา ร้านขนมจีนในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ธรรมจักร เล็กบรรจง. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย  มหิดล. 43 (1), 114-118  
 • ธรรมจักร เล็กบรรจง และจุติมา บุญมี. (2559). แนวทางพัฒนาการจัดทำมาตรฐานการให้บริการโรงแรมฮาลาลเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Tourism for All, All for Tourism มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์,26 กันยายน2559.
 • จิระนาถ  รุ่งช่วง และธรรมจักร เล็กบรรจง. (2560). ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการสอนทำอาหารในชุมชนท้องถิ่นปักษ์ใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารไทยสู่อาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 The 3rd National and 4th International Conference Environmental Friendly Tourism for Sustainable Development” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 12-13 มกราคม 2560.
 • สามารถ วัฒนเดชา และธรรมจักร เล็กบรรจง. (2561). การจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานและพนักงานใหม่ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม อนันตราไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า. ด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 26 - 27 มีนาคม 2561.
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปี 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • ปี 2558 – 2559 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม GRAND MERCURE PATONG PHUKET
 • ปี 2557 – 2558 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม AMARI PHUKET