• ภาษาไทย
  • English

ธนินทร์ สังขดวง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.Thanin Sangkhaduang
ชื่อภาษาไทย       : นายธนินทร์ สังขดวง
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : tanin.s@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • Master of Business Administration (Tourism and Hospitality Management) Universiti Utara Malaysia
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การท่องเที่ยว
 
ประสบการณ์การสอน
 • การตลาดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555-2560
 • จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555-2560
 • โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555-2560
 • โครงงานทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559-2560
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การท่องเที่ยว Tourism
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
งานประชุมวิชาการ (ระดับชาติ)
 • ธนินทร์ สังขดวง และ จิระนาถ รุ่งช่วง (2559).  ความเป็นไปได้ในการปรับใช้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับศิลปะการแสดงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5, 124-135.
งานประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ)
 • Samaae, H and Sangkhaduang, T. (2015). The Use of Melayu language by employees of tourism workplaces in Sikao district. Symposium of International Languages and Knowledge, Walailak University. 99-103.
 • Sangkhaduang, T. (2016). Land use change in tourism area of Krabi. The 4th International and 3rd National Conference “Environmental Friendly Tourism for Sustainable Development”, Prince of Songkla University. 38-43.
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ระดับชาติ)
 • ธนินทร์ สังขดวง และ รัญชิดา สังขดวง (2559). ปฏิกิริยาของชาวเบตงและผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ไฟใต้. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 27(1), 47-62.
 • รัญชิดา สังขดวง และ ธนินทร์ สังขดวง  (2559). ความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวมาเลเซียภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ด่านชายแดนไทย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8(2), 261-276.
 • ธนินทร์ สังขดวง (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวดำน้ำไทยสู่ความยั่งยืน. วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 5(3), 82-89.
 • ธนินทร์ สังขดวง และ จิระนาถ รุ่งช่วง (2560). การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต . วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 13(1), 135-168.
ผลงานวิชาการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมเผยแพร่เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ระดับชาติ)
 • จุติมา บุญมี, ธนินทร์ สังขดวง และ ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล (2561). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในภาคใต้. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3).
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ระดับนานาชาติ)
 • Chuangchang, P., Sangkhaduang, T. and Tongkumchum, P. (2016). Modeling developed land in Phuket province of Thailand: 2000-2009. Journal of Social Sciences and Humanities, 24(2), 795-810.
ตำรา หนังสือ
 • ธนินทร์ สังขดวง. การตลาดการท่องเที่ยว (Marketing for Tourism). กรุงเทพฯ: บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2561
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • พ.ศ. 2554 - 2555 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • พ.ศ. 2553 - 2554 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี