• ภาษาไทย
  • English

วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Wanwisa Ploy Insawang 
ชื่อภาษาไทย       : นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : wanwisa ploy.i@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม 
 
ประสบการณ์การสอน
 • การจัดการธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 • การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 • การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • ธุรกิจโรงแรม
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • โรงแรมระดับ 4-5 ดาว (International Chain)