• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจำ(57)

เอกสารหลักฐาน :  

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.4-01 ตารางสรุปจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
CHT 08-00-1.4-02 ตารางสรุปจานวนอาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2557