• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน

รายการหลักฐาน

CHT 08.00-5.2.1-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
CHT 08.00-5.2.1-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-5.2.1-03 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอแนวทางในการจัดทาหลักสูตรเดือนธันวาคม 2557
CHT 08.00-5.2.1-04  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรทุกหลักสูตรวิชา
CHT 08.00-5.2.1-05 ตารางสรุปรายวิชา มคอ.3 ,มคอ.4 ทุกภาคการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-5.2.1-06 รายวิชา มคอ.3,มคอ.4
CHT 08.00-5.2.1-07 รูปเล่ม มคอ. 7 ประการศึกษา 2557
CHT 08.00-5.2.2-01 คาสั่งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-5.2.2-02 หนังสือเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-5.2.2-03 มคอ.5 รายวิชาการบัญชีชั้นต้น
CHT 08.00-5.2.2-04 มคอ.5 รายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
CHT 08.00-5.2.2-05 ภาพกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์
CHT 08.00-5.2.2-06 มคอ.5 การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบบัญชี
CHT 08.00-5.2.2-07 สรุปโครงการการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
CHT 08.00-5.2.2-08 มคอ.5 การดาเนินงานและการจัดการครัว
CHT 08.00-5.2.2-09 สรุปโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
CHT 08.00-5.2.2-10 มคอ.5ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
CHT 08.00-5.2.2-11 โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
CHT 08.00-5.2.3-01 ภาพประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
CHT 08.00-5.2.3-02 ภาพประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา
CHT 08.00-5.2.3-03 ภาพประกอบศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมห้องปฏิบัติการอาหาร (ครัวกินรี)
CHT 08.00-5.2.4-01 รูปเล่ม มคอ.7 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-5.2.4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-5.2.6-01 รูปเล่ม มคอ. 7 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-5.2.6-02  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557