• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1: ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน
CHT 08-00-2.1.1-01 ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และกระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา
CHT 08-00-2.1.1-02 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดระบบสหศึกษาและการฝึกวิชาชีพ พ.ศ.2557 CHT 08-00-2.1.1-03  ประกาศการฝึกงานภายนอกนักศึกษาวิทยาลัยฯ
CHT 08.00-2.1.1-04  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำปีการศึกษา
CHT 08-00-2.1.1-01  ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และกระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา
CHT 08-00-2.1.1-02 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษาและการฝึกวิชาชีพ พ.ศ.2557 CHT 08-00-2.1.1-03  ประกาศการฝึกงานภายนอกนักศึกษาวิทยาลัยฯ
CHT 08.00-2.1.1-04  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-2.1.1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2557
CHT 08.00-2.1.1-06 ประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วมอบรม รายชื่อดังนี้  อาจารย์สุญาพร  ส้อตระกูล และอาจารย์สุภาพร  เจริญสุข
CHT 08.00-2.1.2-01 รายงานการฝังตัวในสถานประกอบการ บริษัท เคทูเอ็ม ออดิทติ้ง จำกัด  (อาจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์
CHT 08.00-2.1.2-02 รายงานการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (อาจารย์ศิริวรรณ์   ศิลารักษ์)
CHT 08.00-2.1.3-01 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการโรงแรมละการท่องเที่ยว พร้อมภาพประกอบการฝึกทักษะภายในศูนย์วิสาหกิจศึกษา
CHT 08.00-2.1.3-02  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการศตวรรษที่ 21 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ พร้อมภาพประกอบ
CHT 08.00-2.1.4-01 สมุดบันทึกการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการโรงแรมฯ   
CHT 08.00-2.1.4-02  ภาพการออกฝึกปฏิบัติด้านมัคคุเทศก์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-2.1.4-03   ภาพการปฏิบัติปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวและศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ
CHT 08.00-2.1.5-01 ภาพการออกฝึกปฏิบัติด้านมัคคุเทศก์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
CHT 08.00-2.1.5-02 ภาพการบันทึกภาพโทรทัศน์ รายการสะพายกล้องท่องทั่วไทย ณ หาดราชมงคลตรัง 
CHT 08.00-2.1.5-03 บันทึกความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก พร้อมภาพการจัดประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ