• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2: กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education-Training)

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน

รายการหลักฐาน

CHT 08.00-2.2.1-01 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการศตวรรษที่ 21 ศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านงานบัญชี ( Business Center)
CHT 08.00-2.2.1-02 มคอ.5 รายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
CHT 08.00-2.2.1-03 มคอ.5  รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
CHT 08.00-2.2.1-04  มคอ.5 รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
CHT 08.00-2.2.1-05  มคอ. 6  รายวิชาทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-2.2.1-06  มคอ.5 รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อ
CHT 08.00-2.2.2-01  มคอ.3 การดำเนินงานและการจัดการงานครัว 
CHT 08.00-2.2.2-02 ภาพผลงานอุปกรณ์คว้านแกนสัปปะรด
CHT 08.00-2.2.2-03   ภาพการฝึกทักษะ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม (รีสอร์ทราชมงคล)
CHT 08.00-2.2.2-04 มคอ.3 รายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบบัญชี  
CHT 08.00-2.2.2-05 ภาพโครงการ ถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที สาขาภาษาต่างประเทศ  
CHT 08.00-2.2.3-01 สรุป โครงการ CHT วิชาการเพื่อสร้างงานวิชาการและวิจัย พร้อมภาพประกอบ
CHT 08.00-2.2.3-02  โครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมภาพประกอบ
CHT 08.00-2.2.4-01  แผนการสอน รายวิชาปัญหาพิเศษทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-2.2.5-01  สมุดบันทึกการเก็บชั่วโมงการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว