• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5: การสืบสานโครงการพระราชดาริ

รายการหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน

รายการหลักฐาน

CHT. 08-00-2.5.1-01  คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 054/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “อบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน”
CHT. 08-00-2.5.2-01  รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการย่อยที่7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน