• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2: ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน(57)

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน รายการหลักฐาน
CHT 08-00-4.2.1-01 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด
CHT 08-00-4.2.2-01 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด
CHT 08-00-4.2.2-02 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
CHT 08-00-4.2.2-01 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด
CHT 08-00-4.2.2-02 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 หน้าที่พลเมืองไทยตามหลักประชาธิปไตย
CHT 08-00-4.2.3-01 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด
CHT 08-00-4.2.2-02 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 หน้าที่พลเมืองไทยตามหลักประชาธิปไตย
CHT 08-00-4.2.2-03 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิธีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย