• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก[58]

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.2-01 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

CHT-08-00-1.2-02 ใบรับรองคุณวุฒิปริญญาเอก

CHT-08-00-1.2-03 ใบรับรองผลการศึกษาปริญญาเอก