• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.3-01 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558