• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี[58]


หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.5.1-01 คำสั่งที่ 062/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

CHT-08-00-1.5.1-02 คำสั่งที่ 094/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

CHT-08-00-1.5.1-03 ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

CHT-08-00-1.5.2-01 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของงานพัฒนานักศึกษา

CHT-08-00-1.5.2-02 เว็บไซต์ที่งานพัฒนานักศึกษาใช้สำหรับประกาศข่าวสารต่างๆ

CHT-08-00-1.5.3-01 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

CHT-08-00-1.5.4-01 แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

CHT-08-00-1.5.4-02 สรุปผลการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

CHT-08-00-1.5.4-03 อ้างอิงเอกสาร (CHT-08-00-1.5.3-01) รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

CHT-08-00-1.5.5-01 รายงานการประชุมบุคคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559

CHT-08-00-1.5.5-02 รายงานการประชุมบุคคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559

CHT-08-00-1.5.6-01 https://www.facebook.com/groups/332307120225384/?fref=ts

CHT-08-00-1.5.6-02 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า