• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์[58]

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.2-01 สรุปจำนวนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2559

CHT 08-00-2.2-02 หนังสือสัญญางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.2-03 เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.2-04 เล่มจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.2-05 สรุปจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ประจำปีการศึกษา  2559