• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 : การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT-08-00-1.1.1-01 เรื่อง คำสั่งที่ 072/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+

CHT 08-00-1.1.2-01 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/ ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2558 เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-1.1.2-02 คู่มือประกอบการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส+

CHT 08-00-1.1.2-03 หนังสือที่ ศธ.0584.14/305 ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2559 เรื่อง  ดำเนินการกิจกรรม 5ส+ Big Cleaning  Day

CHT 08-00-1.1.2-04 หนังสือที่ ศธ.0584.14/344 ลงวันที่  30 พฤษภาคม  2559 เรื่อง แจ้งพื้นที่รับการตรวจกิจกรรม 5ส+ (ภายใน

CHT 08-00-1.1.3-01 หนังสือที่ ศธ.0584.14/307  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558 เรื่อง  เตรียมความพร้อมรับการตรวจกิจกรรม 5ส (ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2557

CHT 08-00-1.1.3-02 รูปภาพการเตรียมความพร้อมรับการตรวจกิจกรรม 5ส+(ภายใน) ประจำปีการศึกษา2558

CHT 08-00-1.1.4-01 หนังสือที่ ศธ.0584.14/307  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2559 เรื่อง  แจ้งพื้นที่รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส (ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-1.1.4-02 หนังสือที่ ศธ. 0584.14/329 ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2559 เรื่อง ขอเชิญประชุม   

CHT 08-00-1.1.4-03 รายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27  พฤษภาคม  2559

CHT 08-00-1.1.4-04 ผลการการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส (ภายใน) ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-1.1.5-01 หนังสือที่ศธ. 0584.23/287 ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2559 เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส  (ภายนอก)

CHT 08-00-1.1.5-02 หนังสือที่ ศธ.0584.14/344  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2559  เรื่องแจ้งพื้นที่รับการตรวจกิจกรรม 5 ส+ (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-1.1.5-03 รูปภาพรับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-1.1.5-04 หนังสือที่ ศธ.0584.30/- ลงวันที่ 1  กรกฎาคม  2559 เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+