• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) [58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-2.1.1-01 ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และกระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา

CHT 08-00-2.1.1-02 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษาและการฝึกวิชาชีพ พ.ศ.2557

CHT 08-00-2.1.1-03 ประกาศการฝึกงานภายนอกนักศึกษาวิทยาลัยฯ

CHT 08-00-2.1.1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา

CHT 08-00-2.1.1-05 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-2.1.1-06 รายการการเดินทางเข้าร่วมอบรมนิทศสหกิจ รุ่นที่ 7

CHT 08.00-2.1.2-01 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ปี 2559 ในราย อาจารย์นุชนาถ  ทับครุฑ สาขาวิชาการบัญชี

CHT 08.00-2.1.3-01 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการโรงแรมละการท่องเที่ยว พร้อมภาพประกอบการฝึกทักษะภายในศูนย์วิสาหกิจศึกษา

CHT 08.00-2.1.3-02 ภาพการฝึกปฏิบัติ ณ  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ

CHT 08.00-2.1.4-01 สมุดบันทึกการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการโรงแรมฯ     

CHT 08.00-2.1.4-02 ภาพการออกฝึกปฏิบัติด้านมัคคุเทศก์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-2.1.4-03 สรุปผลการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

CHT 08.00-2.1.5-01 ภาพกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาวิทยาลัยฯได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ

CHT 08.00-2.1.5-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ