• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น[58]

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.4-01สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยโครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตกรรมจักสานเตยปาหนันกลุ่มจักสานบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น