• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5 : การสืบสานโครงการพระราชดำริ

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT. 08-00-2.5.1-01 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “อบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน”

CHT. 08-00-2.5.2-01 รายงานผลการดำเนิน โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน