• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ [58]

หมายเลขเอกสารและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-3.3-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

CHT 08-00-3.3-02 คำสั่งที่ 090/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-03 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-04 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

CHT 08-00-3.3-05 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/   ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558