• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรทั้งชายและหญิง แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ซึ่ง การดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การแต่งการด้วยผ้าไทย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมไทยส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ไทยสืบไป โดยจะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นี้เป็นต้นไป

Date: 
Thursday, September 15, 2016 - 14:30