• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
    (Bachelor of Art Programe in Hotel & Tourism)

                หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

                หลักสูตรเทียบโอน

  • จุดเด่นของหลักสูตร 

   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาศแสดงความสามารถทั้งทางทักษณะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และฝึกฝนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในและการฝึกงานภายนอกกับสถานประกอบการ

 

  • โอกาสทางวิชาชีพ  

    นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์ ซึ่งสามารถนำเที่ยวได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ถูกต้องตามกฏหมาย พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับสายการบิน พนักงานทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประสานงานการประชุมนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าและประกอบอาชีพอิสระ

 
 
   
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
 

 >> สาขาบริหารธุรกิจ
 >> สาขาภาษาต่างประเทศ