• ภาษาไทย
    • English

สาขาภาษาต่างประเทศ

  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
    (Bachelor of Arts Program in English for International Communication)

               หลักสูตรปริญญา 4 ปี 

  • จุดเด่นของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงกรธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ การฟังการพูดการอ่านการเขียนในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง รวมทั้งทักษณะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทุกระดับ ทักษะเฉพาะสาขาวิชา ประกอบด้วย วรรณคดี ภาษาและวัฒนธรรม การแปลภาษาศาสตร์ และทักษณะด้านการสื่อสารแบบมืออาชีพ เช่น  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  การนำเสนอทางวิชาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษในวงการบันเทิง นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษาเพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

  • โอกาสทางอาชีพ 

เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการประชุมเจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา เช่น ครู ,อาจารย์(เมื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) นักวิชาการด้านภาษา มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าฝ่ายต่างประเทศ พนักงานรต้อนรับสายการบิน  พนักงานแปลหรือสาขาวิชาชีพต่างๆ อีกมากมายที่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

  >> สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  >> สาขาบริหารธุรกิจ