• ภาษาไทย
    • English

งานบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Kanlayanee Yutthakarn
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL  : 8501
EMAIL  : kanlayanee.y@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล : นางมะลิ อินกล่ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Mali Inklam
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารและวางแผน
TEL  : 8501
EMAIL : mali.i@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางมะลิ อินกล่ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Mali Inklam
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL  : 8501
EMAIL mali.i@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Natnaree Sangsen
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL  : 8501
EMAIL : natnaree.s@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Sukanda Rittichai
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL    : 8501
EMAIL  : sukanda.r@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางรวิวรรณ คงแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Raviwan Khongkaew
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL : 8501
EMAIL  : raviwan.k@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Niwat Nunchupon
ตำแหน่ง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
TEL : 8501
EMAIL  : niwat.n@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายพงษ์ศักดิ์ เพช็รเกิด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Pongsak Petchkod
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
TEL : 8501
EMAIL  : pongsak.pe@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Thittahn Neuamchoocheen
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL : 8501
EMAIL  : thittahn.n@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด