• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(57)

เอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.1-01 เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557
CHT 08-00-1.1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (IQA)