• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ(57)

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

 รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.3-01 บทความวิจัย การใช้ Mind Map ในการฝึกความจาของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ปก
- สารบัญ
- บทความวิจัย
- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ
- ดัชนีวารสารProceeding งานวิจัย
CHT 08-00-2.3-02 Mangement AccountiongSystem effectiveness and firm success: evidence from information and communication technology Businesses in Thailand
- ปก
- สารบัญ
- บทความวิจัย
- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ
- ดัชนีวารสาร
Proceeding งานวิจัย
CHT 08-00-2.3-03 Management Accounting System effectivenexx and firm success
- ปก
- สารบัญ
- บทความวิจัย
- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ
- ดัชนีวารสาร Proceeding งานวิจัย