• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1: การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี(57)

เอกสารหลักฐาน

หมายเลขหลักฐาน เอกสารหลักฐาน
CHT-08-00-4.1.1-01 แผนยุทธ์ศาสตร์นโยบาย 3 ดี กระทรวงศึกษาธาร
CHT-08-00-4.1.1-02 ประกาศวิทยาลัย เรื่องนโยบาย และมาตรการกำกับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดำเนินตามมาตรฐานสถานศึกษา 3ดี
CHT-08-00-4.1.1-03 คำสั่งที่ 081 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี 
CHT-08-00-4.1.1-04 แผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2557
CHT-08-00-4.1.1-05 แผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2558
CHT 08-00-4.1.2-01 คำสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 05/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย
CHT 08-00-4.1.2-02 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 2 หน้าที่พลเมืองไทยตามหลักประชาธิปไตย
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
CHT 08-00-4.1.2-03 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
กิจกรรมด้านภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
CHT 08-00-4.1.2-04 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่1 กีฬาต้านยาเสพติด
CHT 08-00-4.1.3-01 อ้างอิงเอกสาร(CHT-08-00-4.1.1-03) คำสั่งที่ 081 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี
CHT 08-00-4.1.3-01 อ้างอิงเอกสาร(CHT-08-00-4.1.1-03) คำสั่งที่ 081 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี
CHT 08-00-4.1.3-02  อ้างอิงเอกสาร( CHT 08-00-4.1.2-04) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดีกิจกรรมย่อยที่1 กีฬาต้านยาเสพติด
CHT 08-00-4.1.4-01 อ้างอิงเอกสาร(CHT-08-00-4.1.1-03) คำสั่งที่ 081  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี 
CHT 08-00-4.1.4-02 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.2-02,03,04)โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี
CHT 08-00-4.1.5-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT-08-00-4.1.1-03) คำสั่งที่ 081  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี 
CHT 08-00-4.1.5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่5/2557 วันที่7 พฤศจิกายน 2557