• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08.00-5.2.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

CHT 08.00-5.2.2-01 คำสั่งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-5.2.2-02 หนังสือเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-5.2.2-03 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ 3/2559  วันที่ 9  สิงหาคม 2559

CHT 08.00-5.2.3-01 ภาพประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

CHT 08.00-5.2.3-02 ภาพประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา

CHT 08.00-5.2.3-03 ภาพประกอบศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมห้องปฏิบัติการอาหาร (ครัวกินรี)

CHT 08.00-5.2.4-01 เล่ม มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ปีการศึกษา 2558

CHT 08.00-5.2.4-02 เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

CHT 08.00-5.2.4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559

CHT 08.00-5.2.5-01 เล่ม มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

CHT 08.00-5.2.5-02 รายงานการประชุม

CHT 08.00-5.2.6-01 เล่ม มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558