• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 : มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา [58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-2.3.1-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ.2557

CHT 08-00-2.3.1-02 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-2.3.1-03 คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและสหกิจศึกษา

CHT 08-00-2.3.2-01 สมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเก็บชั่วโมงฝึกทักษะปฏิบัติภายในของศูนย์วิสาหกิจศึกษา

CHT 08-00-2.3.2-02 แผนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทักษะวิชาชีพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2556-2560

CHT 08-00-2.3.3-01 ภาพการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดราชมงคลสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

CHT 08-00-2.3.3-02 ภาพศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำหรับการฝึกงานภายในของนักศึกษา

CHT 08-00-2.3.3-03 ภาพการฝึกงานภายในศูนย์ฝึกของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-2.2.3-04 ภาพศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ ( Business Center)

CHT 08.00-2.2.3-05 ภาพห้องปฏิบัติการทางภาษา

CHT 08-00-2.3.4-01 ภาพโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 คืนความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอสิเกา" ณ ท่าเรือทุ่งคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง  

CHT 08-00-2.3.4-02 ภาพผลการแข่งขันบาเทนเดอร์ จากคณะศิลปศาสตร์

CHT 08-00-2.3.4-03 รายงานผลโครงการ พัฒนาทักษะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ