• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี [58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT-08-00-4.1.1-01 แผนยุทธ์ศาสตร์นโยบาย 3 ดี กระทรวงศึกษาธิการ

CHT-08-00-4.1.1-02 ประกาศวิทยาลัย เรื่องนโยบาย และมาตรการกำกับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดำเนินตามมาตรฐานสถานศึกษา 3ดี

CHT-08-00-4.1.1-03 คำสั่งที่ 081 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี

CHT-08-00-4.1.1-04 แผนการดำเนินงาน งานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-4.1.2-01 ปฏิทินการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559)

CHT 08-00-4.1.2-02 คำสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 05/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

(1) กิจกรรมด้านประชาธิปไตย
CHT 08-00-4.1.2-03 รายงานผลการดำเนินเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2559

(2) กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
CHT 08-00-4.1.2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

(3) กิจกรรมด้านภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
CHT 08-00-4.1.2-05 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

CHT 08-00-4.1.3.01 อ้างอิงเอกสาร (CHT-08-00-4.1.1-03) คำสั่งที่ 081 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี

CHT-08-00-4.1.3-02 คำสั่งที่ 056/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

CHT-08-00-4.1.3-03 คำสั่งที่ 018/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

CHT 08-00-4.1.3.04 คำสั่งที่ 027/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2559

CHT 08-00-4.1.4-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT-08-00-4.1.1-03) คำสั่งที่ 081  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี

CHT 08-00-4.1.4-02 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.2-02,03,04,05)

CHT08-00-4.1.4-03 ที่ ศธ 0584.02/24 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสิเกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

CHT 08-00-4.1.4-04 คำสั่งที่ 72 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการกีฬาประเพณีอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10

CHT 08-00-4.1.4-05 คำสั่งที่ 86/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการดำเนินการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

CHT-08-00-4.1.5-01 อ้างอิงเอกสาร(CHT-08-00-4.1.3-01) คำสั่งที่ 081/2557  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงานสถานศึกษา 3 ดี
CHT-08-00-4.1.5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559