ศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ศูนย์ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการโรงแรม

ศูนย์ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการท่องเที่ยว

ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์ภาคใต้อันดามัน

ห้อง