ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาชุมชน อย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพื่อความยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยฯ แห่งปัญญา สร้างมูลค่าให้กับชุมชน บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ

  • สร้างกำลังคนด้านการบริการและการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
  • สร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และการสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างทรงคุณค่า
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาจากศาสตร์ต่าง ๆ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • สร้างผลงานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความคิดอย่างสร้างสรรค์
  • สร้างระบบการจัดการบริหารสมัยใหม่

ค่านิยมหลัก (Core Values) CHTS

      C – Community  คือ คำนึงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
      H – Harmony  คือ ความสามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
      T – Technology คือ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้
      S – Service Mine and Sharing Wisdom คือ การให้บริการด้วยใจ รอยยิ้ม และแบ่งปันข้อมูลให้แก่ชุมชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง

Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย

  ยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 7 Platforms

นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)

สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน