หลักสูตรความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • หลักสูตรเรียนฟรี
 • มีรายได้ระหว่างเรียน
 • จบแล้วมีงานทำทันที

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
 • Bachelor of Business Administration Program in Business Innovation Management
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
 • B.B.A. (Business Innovation Management)
 • การบัญชีและภาษีทางธุรกิจ
 • การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
 • พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 • การตลาดดิจิทัล
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 • ผู้จัดการร้านธุรกิจค้าปลีก
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจค้าปลีก
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและตกแต่งร้านค้า
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้า
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
 • ผู้ประกอบการในงานด้านธุรกิจค้าปลีก
 • พนักงานขายหน้าร้าน
 • ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขสัญญารับทุน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา ปกติ มีระยะเวลาศึกษาในสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ (21 ชั่วโมง/สัปดาห์) ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ
 • วิชาทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 • วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 • เรียนรู้ภาคปฏิบัติในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่า 455 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์)

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
Miss Nutchanat Tupkrut

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

nutchanat.t@rmutsv.ac.th
nutchanatt.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์ชยนรรจ์  ขาวปลอด 
Miss Chayanun  Klawplod

chayanun.k@rmutsv.ac.th
chayanunk.sites.rmutsv.ac.th

ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jutuporn Hokta

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์วิทยา ตู้ดำ
Mr.Vittaya Toodum

vittaya.t@rmutsv.ac.th
vittayat.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์หัสชัยปกรณ์ ปานมา
Mr.hussachaipakorn Panma

hussachaipakorn.p@rmutsv.ac.th
hussachaipakornp.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ
Miss Kanlayanee Yutthakarn

kanlayanee.y@rmutsv.ac.th
kanlayaneey.sites.rmutsv.ac.th