เน้นการพัฒนากำลังคนในโลกปัจจุบันและอนาคต ด้วยศาสตร์วิชาชีพที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิชาชีพบัญชี
 • มาตรฐานการบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • Bachelor of Accountancy Program
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • บช.บ.
 • B.Acc.
 • ระบบภาษีในยุคดีจิทัล / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำบัญชีธุรกิจพาณิชยกรรม
 • การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
 • กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี
 • เทคนิคการตรวจสอบบัญชียุคใหม่
 • ผู้ทำบัญชี / สมุห์บัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • นักบัญชีบริหาร
 • นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • พนักงานบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
 • นักวิชาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
 • ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สถานศึกษา
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดสำนักงานรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • หลักสูตร 4 ปี / เทียบโอน 2 ปี
 • ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 11,750 บาท/คน/ภาคการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
 • หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี / เทียบโอน 2 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst.prof Supitchaya Boonkua

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Miss Siriwan Silarak

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์
Asst.prof Rarin Kruaworapan

rarin.k@rmutsv.ac.th
rarink.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง
Asst.prof Kannika Buatongrueng

kannika.b@rmutsv.ac.th
kannikab.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ฉมพร   มีชนะ
Dr.Chamaporn Meechana

chamaporn.m@rmutsv.ac.th
chamapornm.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จิรัชญา บุญช่วย
Miss Jiratchaya Bunchuay

jiratchaya.b@rmutsv.ac.th
jiratchayab.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)