ประวัติและข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากที่แผนการท่องเที่ยวภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง ที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรมประมงการจัดการประมง และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปี พ.ศ.2542 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเที่ยว โดยใชหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก) ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

 • พ.ศ.2546 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการท่องเที่ยวโดยใช้หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ.2542-2546 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการท่องเที่ยวโดยใช้หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
 • พ.ศ.2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) โดยใช้หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร
 • พ.ศ.2548 มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในภาคใต้ของประเทศ  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะด้าน ต่าง ๆ
 • ​พ.ศ.2549 เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติม  2  หลักสูตร  ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และใน วันที่  27 พ.ย. 2549 ได้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 1180 หน้า 27 จัดตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ​พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้หลักสูตรของ มทร.ศรีวิชัย    
 • พ.ศ.2551-2554 ขอใช้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ขอใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
 • พ.ศ.2555-2558  จัดทำหลักสูตรใหม่  1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • พ.ศ.2559 ปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
 • พ.ศ.2560 ปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและจัดทำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาชุมชน อย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพื่อความยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยฯ แห่งปัญญา สร้างมูลค่าให้กับชุมชน บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ

 • สร้างกำลังคนด้านการบริการและการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 • สร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และการสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างทรงคุณค่า
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาจากศาสตร์ต่าง ๆ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สร้างผลงานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความคิดอย่างสร้างสรรค์
 • สร้างระบบการจัดการบริหารสมัยใหม่

ค่านิยมหลัก (Core Values) CHTS

 • C – Community  คือ คำนึงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
 • H – Harmony  คือ ความสามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
 • T – Technology คือ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้
 • S – Service Mine and Sharing Wisdom คือ การให้บริการด้วยใจ รอยยิ้ม และแบ่งปันข้อมูลให้แก่ชุมชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง

Platform การพัฒนามหาวิทยาลัย

ยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 7 Platforms

 • นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)
 • การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)
 • การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)
 • สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)
 • การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)
 • วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)
 • การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)
 • สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
fapilai.t@rmutsv.ac.th

ดร.จตุพร ฮกทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
jutuporn.h@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
รองผู้อำนวยการวิชาการและวิจัย
supitchaya.b@rmutsv.ac.th

ดร.ดุสิตพร ฮกทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
dusitporn.h@rmutsv.ac.th

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานกรรมการ

กรรมการ

ดร.จตุพร ฮกทา 
กรรมการ

ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
กรรมการ

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
กรรมการ

อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ
กรรมการ

อาจารย์ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
กรรมการ

อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
กรรมการ

อาจารย์จุติมา บุญมี
กรรมการ

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

รศ.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา รักทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

นายกรวิทย์ ช่วยดู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

เลขานุการ

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
เลขานุการ

3458 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข้อมูลบุคลากร

ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jatuporn Hokta

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน
Miss Natnaree Sangsen

หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ปฏิบัติห้นาที่ หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
natnaree.s@rmutsv.ac.th

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด
Mr.Pongsak Petchkod

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
pongsak.pe@rmutsv.ac.th

นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย
Miss Sukanda Rittichai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
sukanda.r@rmutsv.ac.th

นางรวิวรรณ คงแก้ว
Mrs.Raviwan Khongkaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
raviwan.k@rmutsv.ac.th

นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล
Mr.Niwat Nunchupon

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
niwat.n@rmutsv.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สังข์ขาว
Miss Sowwalak Sangkhaw

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล
sowwalak.s@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst. Prof. Supitchaya Boonkua

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

นางสาวกาญจนา  อุบล
Miss Kanjana Ubon

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
kanjana.u@rmutsv.ac.th

นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น
Miss Kornvisa  Romruen

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล
kornvisa.c@rmutsv.ac.th

นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
Miss Sangduen Kaewklang

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
sangduen.k@rmutsv.ac.th

นายสันติภาพ ทิพย์ศรี
Mr.Santipab Tipsri

เจ้าหน้าที่ประจำงานวิชาการและวิจัย
santipab.t@rmutsv.ac.th

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล
Miss Suyaporn Sortrakul

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
suyaporn.s@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข
Asst. Prof. Supaphon Jaruengsuk

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
supaphon.j@rmutsv.ac.th

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
Dr.Dusitporn Hokta

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

dusitporn.h@rmutsv.ac.th
dusitpornh.sites.rmutsv.ac.th

นางสาวปิยะนุช นาพอ
Miss Piyanut Napor

หน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยแนะแนวและบริการให้คำปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
piyanut.n@rmutsv.ac.th

นางสาวปิวรา มณีนิตย์
Miss Piwara Maneenit

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวินัยและจริยธรรม
piwara.m@rmutsv.ac.th

อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ
 Miss Siripoonyakorn Kraithep

หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

siripoonyakorn.k@rmutsv.ac.th
siripoonyakornk.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
Asst. Prof. Fapilai Taweesinsopa 

fapilai.t@rmutsv.ac.th
fapilait.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
Dr.Dusitporn Hokta

dusitporn.h@rmutsv.ac.th
dusitpornh.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์
Miss Naiyana Kumgunsilp

naiyana.k@rmutsv.ac.th
naiyanak.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล 
Miss Suyaporn Sortrakul

suyaporn.s@rmutsv.ac.th
suyaporns.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จุติมา บุญมี 
Miss Jutima  Boonmee

jutima.b@rmutsv.ac.th
jutimab.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
Miss Jantiwan Samati 

jantiwan.s@rmutsv.ac.th
jantiwans.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์
Miss Amornrat Sutthithamanon

amornrat.s@rmusv.ac.th
amornrats.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง 
Asst. Prof. Tammachak Lakbanchong

tammachak.l@rmutsv.ac.th
tammachakl.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
Miss Wanwisa Ploy Insawang

wanwisa ploy.i@rmutsv.ac.th
wanwisai.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว 
Miss Suthira Pankaew

suthira.p@rmutsv.ac.th
suthirap.sites.rmutsv.ac.th/
(ลาศึกษาต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
Asst.prof Piyapat Chuey-in

 piyapat.c@rmutsv.ac.th
piyapatc.sites.rmutsv.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข
Asst.prof Supaphon Jaruengsuk

supaphon.c@rmutsv.ac.th
supaphonc.sites.rmutsv.ac.th/

นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
Miss Piyanart Akkrisri

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

piyanart.a@rmutsv.ac.th
piyanart.site.rmutsv.ac.th

ดร.คุลิกา ธนะเศวตร 
Dr.Kulika Tanasavate

kuliga.t@rmutsv.ac.th
kuligat.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
Asst.prof Oothsuma Chumphong  

 ootsuma.c@rmutsv.ac.th
oothsumac.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

ดร.ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Miss Siriwan Silarak

 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst.prof Supitchaya Boonkua

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ฉมพร   มีชนะ
Dr.Chamaporn Meechana

chamaporn.m@rmutsv.ac.th
chamapornm.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์
Asst.prof Rarin Kruaworapan

rarin.k@rmutsv.ac.th
rarink.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง
Asst.prof Kannika Buatongrueng

kannika.b@rmutsv.ac.th
kannikab.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จิรัชญา บุญช่วย
Miss Jiratchaya Bunchuay

jiratchaya.b@rmutsv.ac.th
jiratchayab.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

ดร.ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Miss Siriwan Silarak

 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
Miss Nutchanat Tupkrut

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

nutchanat.t@rmutsv.ac.th
nutchanatt.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์ชยนรรจ์  ขาวปลอด 
Miss Chayanun  Klawplod

chayanun.k@rmutsv.ac.th
chayanunk.sites.rmutsv.ac.th

ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jutuporn Hokta

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์วิทยา ตู้ดำ
Mr.Vittaya Toodum

vittaya.t@rmutsv.ac.th
vittayat.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์หัสชัยปกรณ์ ปานมา
Mr.hussachaipakorn Panma

hussachaipakorn.p@rmutsv.ac.th
hussachaipakornp.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ
Miss Kanlayanee Yutthakarn

kanlayanee.y@rmutsv.ac.th
kanlayaneey.sites.rmutsv.ac.th

วีดีทัศน์แนะนำคณะ