หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

 • หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Gen Y
 • เรียนในมหาวิทยาลัย เพียง 2 ปี 6 เดือน
 • ฝึกงานในสถานประกอบการ 3 เทอม

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
 • Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการบริการ)
 • B.A. (Tourism and Hospitality)
 • เรียนรู้ด้านศิลปะการบริการ
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดประชุม นิทรรศการ
 • การบริการนำเที่ยวต่างประเทศ
 • ดำน้ำลึกเพื่อนันทนาการ
 • การบริการด้านสุขภาพและสปา
 • มัคคุเทศก์ทั่วไป
 • ผู้นำเที่ยว
 • พนักงานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • พนักงานประสานงานลูกค้าสัมพันธ์
 • พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานโรงแรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่ประจำกรมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอนในสถานศึกษา
 • นักเขียนคอนเทนต์และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Content Creator)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน/เทียบเท่า
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา/เทียบเท่า
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 11,750 บาท/คน/ภาคการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
 • หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ

อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ
 Miss Siripoonyakorn Kraithep

หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

siripoonyakorn.k@rmutsv.ac.th
siripoonyakornk.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
Asst. Prof. Fapilai Taweesinsopa 

fapilai.t@rmutsv.ac.th
fapilait.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
Dr.Dusitporn Hokta

dusitporn.h@rmutsv.ac.th
dusitpornh.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์
Miss Naiyana Kumgunsilp

naiyana.k@rmutsv.ac.th
naiyanak.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล 
Miss Suyaporn Sortrakul

suyaporn.s@rmutsv.ac.th
suyaporns.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จุติมา บุญมี 
Miss Jutima  Boonmee

jutima.b@rmutsv.ac.th
jutimab.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
Miss Jantiwan Samati 

jantiwan.s@rmutsv.ac.th
jantiwans.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์
Miss Amornrat Sutthithamanon

amornrat.s@rmusv.ac.th
amornrats.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง 
Asst. Prof. Tammachak Lakbanchong

tammachak.l@rmutsv.ac.th
tammachakl.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
Miss Wanwisa Ploy Insawang

wanwisa ploy.i@rmutsv.ac.th
wanwisai.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว 
Miss Suthira Pankaew

suthira.p@rmutsv.ac.th
suthirap.sites.rmutsv.ac.th/
(ลาศึกษาต่อ)