ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานกรรมการ

กรรมการ

ดร.จตุพร ฮกทา 
กรรมการ

ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
กรรมการ

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
กรรมการ

อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ
กรรมการ

อาจารย์ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
กรรมการ

อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
กรรมการ

อาจารย์จุติมา บุญมี
กรรมการ

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

รศ.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา รักทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

นายกรวิทย์ ช่วยดู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

เลขานุการ

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
เลขานุการ

3458 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว