อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

 • หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรความร่วมมือUniversiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
 • Bachelor of Arts (English for International Communication)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
 • B.A. (English for International Communication)
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
 • การออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • การพูดในที่ประชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานประจำหน่วยงานด้านการต่างประเทศ
 • พนักงานในอุตสาหกรรมการบริการต่าง ๆ
 • พนักงานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ล่าม นักแปลเอกสาร
 • ผู้สอนภาษาอังกฤษ
 • อาชีพอิสระ
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 11,750 บาท/คน/ภาคการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
 • หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ

นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
Miss Piyanart Akkrisri

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

piyanart.a@rmutsv.ac.th
piyanarta.site.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
Asst.prof Piyapat Chuey-in

 piyapat.c@rmutsv.ac.th
piyapatc.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข
Asst.prof Supaphon Jaruengsuk

supaphon.c@rmutsv.ac.th
supaphonc.sites.rmutsv.ac.th/

ดร.คุลิกา ธนะเศวตร 
Dr.Kulika Tanasavate

kuliga.t@rmutsv.ac.th
kuligat.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
Asst.prof Oothsuma Chumphong  

 ootsuma.c@rmutsv.ac.th
oothsumac.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)