ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jatuporn Hokta

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน
Miss Natnaree Sangsen

หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ปฏิบัติห้นาที่ หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
natnaree.s@rmutsv.ac.th

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด
Mr.Pongsak Petchkod

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
pongsak.pe@rmutsv.ac.th

นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย
Miss Sukanda Rittichai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
sukanda.r@rmutsv.ac.th

นางรวิวรรณ คงแก้ว
Mrs.Raviwan Khongkaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
raviwan.k@rmutsv.ac.th

นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล
Mr.Niwat Nunchupon

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
niwat.n@rmutsv.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สังข์ขาว
Miss Sowwalak Sangkhaw

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล
sowwalak.s@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst. Prof. Supitchaya Boonkua

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

นางสาวกาญจนา  อุบล
Miss Kanjana Ubon

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
kanjana.u@rmutsv.ac.th

นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น
Miss Kornvisa  Romruen

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล
kornvisa.c@rmutsv.ac.th

นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
Miss Sangduen Kaewklang

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
sangduen.k@rmutsv.ac.th

นายสันติภาพ ทิพย์ศรี
Mr.Santipab Tipsri

เจ้าหน้าที่ประจำงานวิชาการและวิจัย
santipab.t@rmutsv.ac.th

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล
Miss Suyaporn Sortrakul

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
suyaporn.s@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข
Asst. Prof. Supaphon Jaruengsuk

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
supaphon.j@rmutsv.ac.th

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
Dr.Dusitporn Hokta

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

dusitporn.h@rmutsv.ac.th
dusitpornh.sites.rmutsv.ac.th

นางสาวปิยะนุช นาพอ
Miss Piyanut Napor

หน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยแนะแนวและบริการให้คำปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
piyanut.n@rmutsv.ac.th

นางสาวปิวรา มณีนิตย์
Miss Piwara Maneenit

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวินัยและจริยธรรม
piwara.m@rmutsv.ac.th

อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ
 Miss Siripoonyakorn Kraithep

หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

siripoonyakorn.k@rmutsv.ac.th
siripoonyakornk.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
Asst. Prof. Fapilai Taweesinsopa 

fapilai.t@rmutsv.ac.th
fapilait.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
Dr.Dusitporn Hokta

dusitporn.h@rmutsv.ac.th
dusitpornh.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์
Miss Naiyana Kumgunsilp

naiyana.k@rmutsv.ac.th
naiyanak.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล 
Miss Suyaporn Sortrakul

suyaporn.s@rmutsv.ac.th
suyaporns.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จุติมา บุญมี 
Miss Jutima  Boonmee

jutima.b@rmutsv.ac.th
jutimab.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ
Miss Jantiwan Samati 

jantiwan.s@rmutsv.ac.th
jantiwans.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์
Miss Amornrat Sutthithamanon

amornrat.s@rmusv.ac.th
amornrats.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง 
Asst. Prof. Tammachak Lakbanchong

tammachak.l@rmutsv.ac.th
tammachakl.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
Miss Wanwisa Ploy Insawang

wanwisa ploy.i@rmutsv.ac.th
wanwisai.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว 
Miss Suthira Pankaew

suthira.p@rmutsv.ac.th
suthirap.sites.rmutsv.ac.th/
(ลาศึกษาต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
Asst.prof Piyapat Chuey-in

 piyapat.c@rmutsv.ac.th
piyapatc.sites.rmutsv.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร เจริญสุข
Asst.prof Supaphon Jaruengsuk

supaphon.c@rmutsv.ac.th
supaphonc.sites.rmutsv.ac.th/

นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
Miss Piyanart Akkrisri

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

piyanart.a@rmutsv.ac.th
piyanart.site.rmutsv.ac.th

ดร.คุลิกา ธนะเศวตร 
Dr.Kulika Tanasavate

kuliga.t@rmutsv.ac.th
kuligat.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
Asst.prof Oothsuma Chumphong  

 ootsuma.c@rmutsv.ac.th
oothsumac.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

ดร.ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Miss Siriwan Silarak

 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Asst.prof Supitchaya Boonkua

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

supitchaya.b@rmutsv.ac.th
supitchayab.sites.rmutsv.ac.th

ดร.ฉมพร   มีชนะ
Dr.Chamaporn Meechana

chamaporn.m@rmutsv.ac.th
chamapornm.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน เครือวรพันธุ์
Asst.prof Rarin Kruaworapan

rarin.k@rmutsv.ac.th
rarink.sites.rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง
Asst.prof Kannika Buatongrueng

kannika.b@rmutsv.ac.th
kannikab.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์จิรัชญา บุญช่วย
Miss Jiratchaya Bunchuay

jiratchaya.b@rmutsv.ac.th
jiratchayab.sites.rmutsv.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

ดร.ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Miss Siriwan Silarak

 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
Miss Nutchanat Tupkrut

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

nutchanat.t@rmutsv.ac.th
nutchanatt.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์ชยนรรจ์  ขาวปลอด 
Miss Chayanun  Klawplod

chayanun.k@rmutsv.ac.th
chayanunk.sites.rmutsv.ac.th

ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jutuporn Hokta

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์วิทยา ตู้ดำ
Mr.Vittaya Toodum

vittaya.t@rmutsv.ac.th
vittayat.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์หัสชัยปกรณ์ ปานมา
Mr.hussachaipakorn Panma

hussachaipakorn.p@rmutsv.ac.th
hussachaipakornp.sites.rmutsv.ac.th

อาจารย์กัลยาณี  ยุทธการ
Miss Kanlayanee Yutthakarn

kanlayanee.y@rmutsv.ac.th
kanlayaneey.sites.rmutsv.ac.th