จุลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๙๒ ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖