• ภาษาไทย
  • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษา
 • ทบ.01 เเบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา
 • ทบ.02 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 • ทบ.03 แบบฟอร์มขอเอกสารการศึกษา
 • ทบ.04 แบบฟอร์มขอลงทะเบียน/ลงทะเบียนล้าช้า
 • ทบ.05 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา
 • ทบ.06 แบบฟอร์มขอถอนวิชาเรียน
 • ทบ.07 แบบฟอร์มขอคืนสภาพนักศึกษา
 • ทบ.08 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนเเทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะเเนน F
 • ทบ.09 แบบฟอร์มขอถอนเงินคืน
 • ทบ.10 แบบฟอร์มขอย้ายกลุ่มเรียน
 • ทบ.11 แบบฟอร์มขอย้ายคณะย้ายสาขา
 • ทบ.12 แบบฟอร์มขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา
 • ทบ.13 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์
 • ทบ.14 เเบบฟอร์มขออนุญาตสอบ
 • ทบ.16 แบบฟอร์มขอโอนย้ายวิทยาเขต
 • ทบ.17 แบบฟอร์มส่งเกรดเพิ่มเติม
 • ทบ.18 แบบฟอร์มใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ทบ.20 แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาเเจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทบ.21 เเบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 • ทบ.22 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเเปลง  คำนำหน้านาม  ชื่อ-นามสกุล
 • สบ.27 แบบฟอร์มขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • สบ.29 แบบฟอร์มการรับพระราชทานปริญญาบัตร