• ภาษาไทย
    • English

งานวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ชื่อ-สกุล : ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Sivawong Petjun
ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL : 8515,8516
EMAIL  : sivawong.p@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา  อุบล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Kanjana Ubon
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
TEL  : 8515
EMAIL : kanjana.u@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวจุติมา บุญมี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Jutima Boonmee
ตำแหน่ง  :  หัวหน้าหน่วยหลักสูตร
TEL   : 8503
EMAIL  : jutima.b@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Suyaporn Sortrakul
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
TEL  : 8503
EMAIL  : suyaporn.s@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kornvisa  Romruen
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยทะเบียนและวัดผล
TEL : 8515
EMAIL : kornvisa.c@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวกาญจนา  อุบล
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kanjana Ubon
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา
TEL  : 8515
EMAIL kanjana.u@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kuliga Tanasavate
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
TEL  : 8520
EMAIL kuliga.t@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Sangduen Kaewklang
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
TEL  : 8515
EMAIL : sangduen.k@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล : ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Sivawong Petjun
ตำแหน่ง  : หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
TEL : 8515,8516
EMAIL  : sivawong.p@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Jiranat Rungchung
ตำแหน่ง  : หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจศึกษา
TEL : 8503
EMAIL  : jiranart.rt@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล : นายสิริพงษ์ พิทักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Siripong Pitak
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
TEL : 8515
EMAIL  : siripong.p@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิวรา มณีนิตย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Piwara Maneenit
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL : 8515
EMAIL  : piwara.m@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด


 

กลุ่มงาน : เจ้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวอ่ามีต้า  บ่อม่วง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Amita  Bomuang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL  : 8501
EMAIL : amita.b@rmutsv.ac.th
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายปฐมพงศ์ กลับรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Pratompong Krabrak
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL  : 8501
EMAIL -
Profile   : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายสันติภาพ  ทิพย์ศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Santipab Tipsri
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TEL  : 8501
EMAIL -
Profile   : ดูรายละเอียด