• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม[58]

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขและรายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.1-01 เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-1.1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (IQA)